Download
Voorwaarden verhuur Stichting Duofietsen Helmond
Hier kunt u het volledige bestand downloaden
Algemene voorwaarden verhuur Stichting D
Microsoft Word document 14.3 KB

 


Algemene voorwaarden inzake verhuur en bruikleen van fietsen van Stichting Duofietsen Helmond.

 

 

 

1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken van Stichting Duofietsen Helmond inzake verhuur (hierna “huur”) van speciale fietsen vastgelegd in een bevestigingsmail naar de huurder.

 

Verhuurder: Stichting Duofietsen Helmond

Huurder: de persoon die op basis van de schriftelijke afspraken een speciale fiets 

huurt van verhuurder.

Speciale fiets: De fiets zoals aangegeven in de schriftelijke afspraken, alsmede alle bijbehorende accessoires.

  

2. Huurperiode

 

De huurperiode staat vermeld in het aanvraagformulier. Fietsen kunnen alleen binnen de huurperiode worden opgehaald en teruggebracht bij Stichting Duofietsen Helmond. Indien de speciale fiets later wordt teruggebracht zal een boete in rekening worden gebracht van € 50,--. Voor iedere dag later komt daar de huur van een extra dag bij. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder tegen de in de bevestigings- email  afgesproken uur- of dagdeel tarieven.

Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de afspraken eindigen zonder dat recht op vermindering van de huursom bestaat.

  

3. Huursom

 

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs zoals overeengekomen contant en volledig bij ophalen van de fiets te voldoen.

 

4. Annulering

 

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan verhuurder in de week voor de gereserveerde huurdatum het totale overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen meer dan een week voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend. Bij onvoorziene omstandigheden is in overleg annulering mogelijk.

  

 

 

5. Niet doorgaan huur

 

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

  

6. Legitimatie

 

Volgens schriftelijke afspraken kan verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

 

 7. Gebruik

 

De huurder zal de speciale fiets alleen gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De huurder zal met de speciale fiets omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige stalling en nooit onbeheerd onafgesloten achterlaten. De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.

  

8. Vervoer

 

Huurder vervoert de door hem gehuurde speciale fiets geheel voor eigen rekening en risico tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  

9. Meldingsplicht

 

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de speciale fiets is de huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van schade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel de schade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte direct aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

  

10. Schade

 

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van de fiets (incl. toebehoren) welke wordt gehuurd, voorgevallen tijdens de huur, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde.

 

 

 

11. Wettelijke aansprakelijkheid

 

Het gebruik van de verhuurfietsen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De fiets(en) is (zijn) voor huurders niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

 

12. Reparaties onderweg

 

Als er tijdens de huurperiode een reparatie uitgevoerd dient worden is de huurder van de fiets zelf verantwoordelijk voor de uit te voeren reparatie en de daaruit voortvloeiende kosten. Stichting Duofietsen Helmond is te bereiken via telefoonnummer 06 30226128.

  

13. Gebruik door derden

 

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde product aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.