Download
Voorwaarden verhuur Duofietsen
De volledige versie van het document is hier te downloaden
Voorwaarden verhuur Duofietsen.docx
Microsoft Word document 63.0 KB

 

Algemene voorwaarden inzake verhuur en bruikleen van fietsen van Stichting Duofietsen Helmond.

 

 

 

1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Stichting Duofietsen Helmond inzake verhuur, bruikleen en proef/testperiode (hierna “huur”) van speciale fietsen vastgelegd in een huurovereenkomst met de huurder.

 

Verhuurder: Stichting Duofietsen Helmond

 

Huurder: de persoon die op basis van de gegevens van de huurovereenkomst een speciale fiets

 

huurt van verhuurder.

 

Speciale fiets: De fiets zoals aangegeven in de huurovereenkomst, alsmede alle bijbehorende

 

accessoires.

 

 

 

2. Huurperiode

 

De huurperiode is opgenomen in de overeenkomst. Fietsen kunnen alleen binnen de huurperiode worden opgehaald en teruggebracht bij Stichting Duofietsen Helmond. Indien de speciale fiets later wordt teruggebracht zal een boete in rekening worden gebracht van € 50,--. Voor iedere dag later komt daar de huur van een extra dag bij. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder tegen de in het contract afgesproken uur- of dagdeel tarieven.

 

Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

 

 

 

3. Huursom

 

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs opgenomen op de verhuurovereenkomst contant en volledig bij ophalen van de fiets te voldoen.

 

 

 

4. Annulering

 

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan verhuurder in de week voor de gereserveerde huurdatum het totale overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen meer dan een week voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend. Bij onvoorziene omstandigheden is in overleg annulering mogelijk.

 

 

 

5. Niet doorgaan huur

 

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

 

 

 

6. Legitimatieplicht

 

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

 

 

 

7. Gebruik

 

De huurder zal de speciale fiets alleen gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De huurder zal met de speciale fiets omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige stalling en nooit onbeheerd onafgesloten achterlaten. De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.

 

 

 

8. Vervoer

 

Huurder vervoert de door hem gehuurde speciale fiets geheel voor eigen rekening en risico tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

 

 

9. Meldingsplicht

 

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de speciale fietst is de huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte direct aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor

 

genoemde gebeurtenissen.

 

 

 

10. Schade

 

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van de fiets (incl. toebehoren) welke wordt gehuurd, voorgevallen tijdens de huur, ongeacht of zij hieraan schuld heeft.

 

De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het

 

gehuurde.

 

 

 

11. Verzekeringen

 

De fietsen zijn door Stichting Duofietsen voor diefstal verzekerd, alleen als de fiets op slot staat.

 

 

 

12. Wettelijke aansprakelijkheid

 

Het gebruik van de verhuurfietsen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

 

 

 

13. Reparaties onderweg

 

Als er tijdens de huurperiode een reparatie uitgevoerd dient worden is de huurder van de fiets zelf verantwoordelijk voor de uit te voeren reparatie en de daaruit voortvloeiende kosten. Stichting Duofietsen is te bereiken via telefoonnummer 06 51846278 of 0492 552026.

 

 

 

14. Gebruik door derden

 

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde product aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.