Jaarrekening  2018 Stichting Duofietsen Helmond

               

            Staat van Baten en lasten

       
               

Baten 2018

   

Lasten 2018

   

Bijdragen

   

            21.602

Aanschaf Duofiets

 

          7.995

Giften en Donaties

 

              1.262

Vervanging accu's

 

                 -

Gastbijdrage

 

                985

Bestuurskosten

 

             715

Verkopen

   

                     -

Bankkosten

   

             120

       

Communicatie en promotie

             496

       

Exploitatiekosten

 

          4.009

       

Reserveringen

 

          8.500

 

Totaal Inkomsten

            23.849

 

Totaal uitgaven

        21.834

               
     

Exploitatiesaldo

    2.015

   
               

Toelichting

           

We mochten dit jaar van diverse kanten bijdragen ontvangen.

   

Wij danken daarvoor vooral Het Dela Goededoelenfonds en de Stichting Graag Gedaan

De Rotary Helmond verraste ons met een grote gift via het Nieuwjaarsconcert.

Vanuit de Rabo clubkas actie ontvingen wij een forse financiële bijdrage,

 

dus bijzonder veel dank aan allen die op ons gestemd hebben

   

Uiteraard bedanken wij hierbij onze vaste donateurs waarvan een heel bijzondere:

Wijlen Hanny de Wuffel - Beijsens schonk de Stichting Duofietsen Helmond een bedrag

als dank aan de vrijwilligers voor haar deelnames als gast.

     

Het aantal fietsen is in februari 2018 uitgebreid met een rolstoelfiets.

   

Door de viering van de officiële start van de Stichting Duofietsen Helmond in de Cacaofabriek

zijn de Exploitatiekosten in 2018 iets hoger dan geraamd.

     

De overige kosten zijn conform begroting.

       

De reserveringen zijn gedaan om uitbreiding en eventuele vervanging te kunnen waarborgen.

               

          Balans

             
               

Activa

       

Passiva

 

Bankrekening

 

              3.500

 

Gereserveerd

        12.000

Nog te ontvangen debiteuren

                     -

 

Nog te betalen

                 -

         

Eigen vermogen

         -8.500

               
 

Totaal activa

              3.500

 

Totaal passiva

          3.500

               

Toelichting

           

Het (financiële) jaar is voor Stichting Duofietsen Helmond voorspoedig verlopen.

Over het jaar 2018 bedraagt het positieve saldo :

           2.015

     

Het saldo draagt bij aan de opbouw van het eigen vermogen. Dit is essentieel,

 

omdat dit als buffer dient voor hogere te verwachten onderhoudskosten.

 

De reservering is t.b.v. eventuele fietsvervanging en de financiering van de groei in 2019