Helmond, 7 december 2017

 

   

Jaarrekening  2017 Stichting Duofietsen Helmond

                 
                 

Staat van Baten en lasten

         
                 
 

Baten 2017

   

Lasten 2017

   
 

Subsidies

   

     53.271

Aanschaf Duofietsen

 

      45.584

 

Giften en Donaties

 

      1.602

Aanhanger t.b.v. duofietsen

        5.700

 

Gastbijdrage

 

             -

Bestuurs-en oprichtingskosten

           233

 

Verkopen

   

         227

Bankkosten

   

             94

         

Communicatie en promotie

           599

         

Exploitatiekosten

 

        1.255

         

Reserveringen

   

        1.500

   

Totaal Inkomsten

     55.099

 

Totaal uitgaven

      54.965

                 
       

Exploitatiesaldo

       134

   
                 
 

Toelichting

           
 

Het startjaar 2017 is vooral gebruikt voor fondswerving t.b.v. de aanschaf van Duofietsen

 

De in 2017ontvangen subsidies zijn verstrekt door:

Gemeente Helmond/Stadslab/Rabobank/Stichting Kansfonds

Stichting Thomas van Villanova Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Ouderenfonds/Stichting Ab Laane/Stichting Het Maagdenhuis

Drakenbootfestival 2017 / Edwin van de Sar Foundation

Van Deutekomstichting/Makelaar van Uffelen

Er zijn in 2017 geen Gastbijdragen ontvangen omdat de

     
 

eerste ritten in het voorjaar van 2018 zullen plaatsvinden.

     
 

Er zijn 6 Duofietsen en 1 aanhangwagen aangeschaft

     
 

De exploitatiekosten bestaan voornamelijk uit de inrichting en huur van de stalling

 

De reservering is bedoeld voor vervanging van de accu's

     
                 

Balans

             
                 
 

Activa

       

Passiva

   
 

Bankrekening

 

      1.634

 

Reserveringen

        1.500

 

Nog te ontvangen debiteuren

             -

 

Nog te betalen

               -

           

Eigen vermogen

           134

 

Totaal activa

 

      1.634

 

Totaal passiva

        1.634

                 
                 
 

Toelichting

           
 

De (financiële) start is voor Stichting Duofietsen Helmond voorspoedig verlopen.

   
 

Over het jaar 2017 bedraagt het positieve saldo :

                 134

     
 

Dit saldo draagt bij aan de opbouw van het eigen vermogen. Dit is essentieel, omdat zij als buffer dient voor

 

toekomstige hogere te verwachten onderhoudskosten en voor de financiering